Skip to main content

Privacy Policy

Ogólne postanowienia

"W związku z przetwarzaniem danych osobowych osób fizycznych, ochrona danych tych osób jest jednym z podstawowych praw. EDUKLIK CHODOROWSKI KOŁECZKO SPÓŁKA JAWNA kładzie szczególny nacisk na poszanowanie prywatności osób, których dane są przetwarzane, bez względu fakt czy pozyskane zostały bezpośrednio od tej osoby, czy z innych źródeł. Niniejszy dokument polityki prywatności (dalej jako „Polityka”) informuje wszystkie osoby, których dane są przetwarzane przez Eduklik o sposobie ich zabezpieczenia, pozyskania oraz przetwarzania. Dane osobowe są to informacje o określonej lub możliwej do określenia osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych są wszystkie czynności, które są dokonywane na danych osobowych. Na przetwarzanie danych nie ma wpływu sposób jego dokonywania tradycyjny lub elektroniczny, może być to np. zbieranie, wykorzystywanie, modyfikowanie, przechowywanie, przeglądanie, udostępnianie, utrwalanie, ograniczanie, niszczenie czy usuwanie. Na Platformie edukacyjnej Eduklik dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, świadomie i rzetelnie przy zachowaniu odpowiedniej przejrzystości w zakresie użycia danych zgodnie z przeznaczeniem, do którego zostały zebrane, a także z należną kontrolą nad ich przetwarzaniem."

Administrator

"Administratorem danych w Platformie edukacyjnej Eduklik jest EDUKLIK CHODOROWSKI KOŁECZKO SPÓŁKA JAWNA z miejscem prowadzenia działalności w Rawiczu przy ulicy Sportowa 30."

Odbiorcy danych

"Administrator zastrzega sobie prawo by na podstawie odpowiednich umów przekazywać Państwa dane oraz przekazać ich przetwarzanie podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi prawne, audytowe, doradcze, informatyczne, obsługę merytoryczną oraz techniczną. Administrator może również przekazać dane organom administracji państwowej w związku z działaniami przez nich realizowanymi wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa."

Cel i zakres przetwarzania danych osobowych

"Dane osobowe wprowadzone na Platformę edukacyjną Eduklik przetwarzane są wyłącznie dla wyznaczonych i zgodnych z przepisami prawa celów, wyznaczonych w Regulaminie i Zasadach Użytkowania. Głównym celem przetwarzania jest pozwolenie każdemu użytkownikowi Platformy, posiadającemu dostęp do sieci internetowej, na uczestniczenie w kursach przygotowanych przez specjalistów z różnych dziedzin. Zakres przekazywanych danych osobowych obejmuje imię i nazwisko oraz adres e-mail jest konieczny by dokonać rejestracji na Platformie edukacyjnej Eduklik. Z kolei uzupełnienie innych danych, tj. kraj pochodzenia, datę urodzenia, poziom edukacji jest dobrowolny i będzie służył do celów statystycznych."

Czas przetwarzania danych

"Dane osobowe, które zostały zamieszczone na Platformie edukacyjnej Eduklik będą przetwarzane do momentu wyrejestrowania z Platformy edukacyjnej Eduklik, wycofania zgody na ich przetwarzanie bądź do koniecznego do realizacji określonych celów czasu, dla których pobrano te informacje, z wyłączeniem przypadku gdy przepisy prawa będą wymagać ich dłuższego przechowania – wtedy dane będą przetwarzane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych."

Prawa osób, których dane są przetwarzane

"Osoby, których dane są przetwarzane na Platformie edukacyjnej Eduklik posiadają prawo do: dostępu do swoich danych, uzupełnienia danych, poprawiania danych, uaktualnienia danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych, czasowego wstrzymania przetwarzania danych, stałego wstrzymania przetwarzania danych, sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu przetwarzania danych, usunięcia danych, w przypadku gdy są one niekompletne, nieprawdziwe, nieaktualne lub zostały pozyskane z naruszeniem prawa bądź są niepotrzebne do realizacji celu, dla którego zostały pozyskane. Osoby te mają również prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych, w przypadku jeżeli te dane przetwarzane są w związku z wcześniej wyrażoną zgodą w celach innych niż ta którą wyraziły."

Automatyzacja przetwarzania

"Dane pozyskane na Platformie edukacyjnej Eduklik będą przetwarzane w sposób automatyczny, co nie będzie miało wpływu na skutki prawne bądź inny istotny sposób na sytuację osób udostępniających dane. Platforma edukacyjna Eduklik będzie profilowała przetwarzane dane, także w sposób automatyczny, do wykorzystania pozyskanych informacji, np. do rekomendacji poszczególnych kursów."

Ochrona danych

"W celu zabezpieczenia danych osobowych Administrator wykorzystuje środki techniczne i organizacyjne, odpowiednich do zagrożeń oraz klasyfikacji danych osobowych obejmowanych ochroną. W szczególności zabezpieczane są dane przed pozyskaniem przez osobę nieuprawnioną, udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów, a także utratą, zmianą, zniszczeniem bądź uszkodzeniem, mając na uwadze zapewnienie ich poufności, integralności i dostępności. Szczegółowe informacje o sposobach i rodzajach stosowanych ochronnych środków są określone w wewnętrznych politykach, procedurach i instrukcjach."

Polityka cookies

"W celu uatrakcyjnienia Platformy edukacyjnej Eduklik oraz umożliwienia korzystania z określonych funkcji w celu wyświetlenia odpowiednich danych lub do celów badań rynkowych, stosujemy na naszych stronach tzw. pliki cookies. Powyższe – w ramach analizy i oceny interesów – służy ochronie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnej prezentacji naszej Platformy edukacyjnej Eduklik. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane urządzeniu końcowym. Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki przy kolejnym wejściu na Platformę edukacyjną Eduklik (trwałe cookies). Czas przechowywania podany jest w ustawieniach cookies przeglądarki internetowej. Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby."