Skip to main content

Regulamin użytkowania Platformy edukacyjnej Eduklik

Słowniczek

W rozumieniu przedstawionego regulaminu niżej wymienione pojęcia oznaczają:

 1. Formularz rejestracyjny – formularz online wypełniany przez osobę fizyczną w celu założenia Konta na Platformie Eduklik, które pozwoli na korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Platformy edukacyjnej Eduklik przypisanych do danego Konta;
 2. Adres e-mail – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
 3. Hasło – zestawienie kolejnych znaków pozwalający Użytkownikowi na autoryzowany dostęp do jego Konta;
 4. Konto – zbiór ustawień i zasobów przygotowanych dla Użytkownika, pozostający do dyspozycji za pośrednictwem Platformy edukacyjnej Eduklik pozwalające mu na korzystanie, po zalogowaniu, z dostępnych aktualnie funkcjonalności oraz przypisanych Usług;
 5. Informacja o usłudze – wszystkie informacje przeznaczone bezpośrednio lub pośrednio do promowania Usług i/lub Platformy Eduklik za pomocą środków komunikacji elektronicznej z Użytkownikiem;
 6. Operator techniczny – EDUKLIK CHODOROWSKI KOŁECZKO SPÓŁKA JAWNA – z miejscem prowadzenia działalności w Rawiczu przy ulicy Sportowej 30, NIP 6991968408, REGON 52084657900000. Operator techniczny zapewnia utrzymanie Platformy Eduklik we odpowiednim środowisku informatycznym, odpowiada za prawidłowe świadczenie Usług pod względem technicznym, a także udziela wsparcia użytkownikom w prawidłowym korzystaniu z Platformy Eduklik;
 7. Operator merytoryczny – twórcy poszczególnych Kursów, którzy współpracują z Platformą Eduklik. Operator merytoryczny odpowiada za pozyskiwanie, tworzenie, dobór, prezentowanie oraz nadzorowanie kursów online udostępnianych za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej;
 8. Eduklik, Platforma, Platforma Eduklik lub Platforma edukacyjna Eduklik– należący do Usługodawcy portal internetowy o firme "Eduklik", przy pomocy, którego udostępniane są Usługi. Portal prowadzony jest pod adresem URL https://eduklik.pl oraz https://studio.eduklik.pl;
 9. RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 10. Usługodawca – EDUKLIK CHODOROWSKI KOŁECZKO SPÓŁKA JAWNA,
 11. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca Konto;
 12. Umowa – oznacza umowę pomiędzy Użytkownikiem i Usługodawcą, która zostaje zawarta na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017, poz. 1279 z późn. zm.);Usługa – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Eduklik wskazane w rozdziale IV Regulaminu;
 13. Usługa – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Eduklik wskazane w rozdziale IV Regulaminu;
 14. Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy edukacyjnej Eduklik.

Postanowienia ogólne

 1. Zasady korzystania z Usług przez Użytkowników oraz warunki ich świadczenia przez Usługodawcę są określone w Regulaminie.
 2. Obligatoryjnym warunkiem do rozpoczęcia korzystania z Usług jest zawarcie Umowy zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia poszczególnych Usług w odrębnych regulaminach.
 4. Usługodawca udostępnia Regulamin na Platformie edukacyjnej Eduklik w sposób umożliwiający Użytkownikom zapoznania się z nim oraz odtworzenie jego treści.
 5. Usługi są dostępne jedynie w przypadku akceptacji Regulaminu. Użytkownicy, którzy nie akceptują Regulaminu, nie mogą korzystać z Usług, ani żądać jakichkolwiek świadczeń ze strony Usługodawcy.
 6. Użytkownicy mogą korzystać z Platformy i usług świadczonych za jej pośrednictwem poprzez połączenie ze stronami internetowymi innych serwisów, portali lub usługodawców. W sytuacji opisanej powyżej stosuje się odpowiednie regulaminy, przepisy prawa lub inne dokumenty określone dla właściwych serwisów, portali, stron internetowych lub usług. Usługodawca w takim przypadku nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy usługodawcą a Użytkownikiem, o którym mowa w zdaniu pierwszym, ani też nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez tych usługodawców.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie ewentualne spory rozstrzygane będą przez sądy polskie właściwe dla Usługodawcy.
 8. Biuro obsługi klienta (Użytkownika) znajduje się w siedzibie Usługodawcy - Rawicz 63-900 ul. Sportowa 30

Warunki techniczne

 1. Technicznym warunkiem korzystaniem z Usług jest posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego typu laptop, smartfon lub tablet z dostępem do sieci internetowej oraz z zainstalowaną przeglądarką internetową wskazaną w ustępie drugim. Konieczne jest również posiadanie Adresu e-mail.
 2. Korzystanie z Eduklik jest możliwe tylko przy spełnieniu poniższych wymagań technicznych:
  1. przeglądarki: Google Chrome 70 lub wyższy, Mozilla Firefox 61 lub wyższy, Edge 43 lub wyższy, Safari 12 lub wyższy, Opera 56 lub wyższy;
  2. włączona obsługa JavaScript w przeglądarce;
  3. włączona obsługa cookies (ciasteczek) oraz Local Storage;
 3. W celu korzystania z Usługi urządzenie Użytkownika musi mieć dostęp do sieci internetowej.
 4. Usługodawca informuje i zastrzega, że korzystanie z Platformy może wiązać się ze powszechnym ryzykiem związanym z użytkowania sieci internetowej oraz zaleca Użytkownikom podjęcie odpowiednich kroków celem jego ograniczenia, w szczególności stosowania odpowiednich zabezpieczeń urządzeń informatycznych, przy pomocy których Użytkownik korzysta z Usługi, nieudostępniania loginu i hasła, korzystania z aktualnych przeglądarek internetowych oraz programów antywirusowych.

Zakres usług

 1. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Usługa świadczona na rzecz Użytkownika polega na:
  1. możliwości uzyskania informacji o bieżących kursach publikowanych na Platformie Eduklik przez Operatora merytorycznego,
  2. udostępnianiu kursów, o których mowa w lit. a w taki sposób, aby Użytkownik spełniając warunki techniczne określone w Regulaminie miał do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym i mógł się zarejestrować w celu ich wykorzystania,
  3. korzystanie z kursów podnoszących wiedzę i umiejętności Użytkowników,
  4. możliwości kierowania zapytań za pośrednictwem dedykowanych formularzy,
  5. możliwości zgłaszania uwag za pośrednictwem dedykowanych formularzy,
  6. możliwość zarejestrowania się na Platformę w celu korzystania z wybranych kursów,
  7. rejestrowanie i utrzymanie Konta dla Użytkownika,
  8. przesyłanie informacji o kursach, na żądanie Użytkowników lub po wyrażeniu dodatkowej zgody,
  9. utrzymanie i administrowanie Konta,
  10. możliwość wydawania zaświadczeń ukończenia kursu.
 3. Użytkownik może korzystać z kursów dostępnych na Platformie za pośrednictwem utworzonego Konta co wymaga dodatkowego zapisania na wybrany kurs online.
 4. Dostęp do Platformy jest bezpłatny, jednakże udział w kursie jest uzależniony od ustawień Operatora merytorycznego. Operator merytoryczny może przygotować kurs, w którym uczestnictwo przez Użytkownika wiąże się z opłatą.

Zawarcie i rozwiązanie Umowy

 1. Z chwilą akceptacji Regulaminu Umowa zostaje zawarta.
 2. Użytkownik zawierając Umowę oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 3. Umowa z Użytkownikiem zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 4. Użytkownik może rozwiązać Umowę w każdym czasie poprzez zgłoszenie odpowiedniego oświadczenia na adres e-mail kontakt@eduklik.pl lub listownie na adres Operatora technicznego. Skutkiem rozwiązania umowy jest usunięcie Konta i brak możliwości korzystania z Usług.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy lub zablokowania Konta Użytkownika w przypadkach wymienionych poniżej:
  1. zmiany obowiązujących przepisów prawa lub innych istotnych czynników,
  2. w przypadku uzyskania uzasadnionych informacji, że Użytkownik korzysta z Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami społecznymi, naruszają dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, Operatora technicznego lub Operatora merytorycznego,
  3. uznania wniesionego sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika, zgodnie z art. 21 RODO,
  4. zamieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z niniejszym Regulaminem,
  5. braku akceptacji zmian w Regulaminie.
 6. O rozwiązaniu umowy Użytkownik zostanie poinformowany przez Usługodawcę najpóźniej w terminie 72 godzin od zaistnienia okoliczności uzasadniających rozwiązanie Umowy, poprzez stosowne oświadczenie na Adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji Konta. Rozwiązanie Umowy następuje w terminie 7 dni od przesłania oświadczenia.

Rejestracja konta

 1. Użytkownik w celu skorzystania z kursów online dostępnych aktualnie na Platformie edukacyjnej powinien dokonać procesu rejestracji i założyć Konto. Konto zakłada się w poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego, podanie danych obowiązkowych, a także zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu.
 2. Aby się zarejestrować należy wypełnić i przesłać formularz dostępny na stronie internetowej pod adresem https://studio.eduklik.pl/register.
 3. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego i akceptacji Regulaminu Operator techniczny, stworzy dla Użytkownika, o którym mowa w ustępie pierwszym, Konto o identyfikatorze będącym podanym przez niego Adresem e-mail i wybranej przez Użytkownika nazwie.
 4. Operator techniczny zastrzega sobie prawo do odmowy utworzenia Konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już zajęta przez innych Użytkowników lub jeżeli poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona niezgodna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy jakichkolwiek osób trzecich.
 5. Z kontem powiązany jest Adres e-mail, który stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika i zostanie wykorzystany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.
 6. Aktywacja Konta nie powinna przekraczać 24 godzin, od zakończenia procesu rejestracji.
 7. Użytkownik, który został wskazany w ustępie pierwszym ma dostęp do Konta za pomocą swojego Adresu e-mail oraz hasła podanych podczas procesu rejestracji. Użytkownik zobowiązuje się do nie ujawniania jakiejkolwiek osobie nieuprawnionej hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.

Zasady korzystania z Usług

 1. Użytkownik korzysta z Usług dobrowolnie.
 2. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego Adresu e-mail, aby optymalizować realizację Usługi. Adres e-mail podawany jest bezpośrednio w Formularzu rejestracyjnym. Usługobiorca zobowiązuje się do bieżącego monitorowania podanego Adresu e-mail. Jeżeli Usługobiorca zmieni Adres e-mail musi niezwłocznie zaktualizować informacje lub poinformować Operatora technicznego.
 3. Dane wprowadzane przez Użytkownika podczas procesu rejestracji Konta muszą być prawdziwe.
 4. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za niedopełnienie zobowiązań wynikających z Regulaminu oraz za nieprawdziwość składanych zapewnień i oświadczeń.
 5. Wprowadzane informacje przy pomocy narzędzi Platformy edukacyjnej Eduklik należy dokonywać w miejscach do tego przeznaczonych. Miejsca te mogą zawierać tylko te dane, do których zostały przeznaczone.
 6. Zabrania się udostępniania innym podmiotom Konta.
 7. Działania utrudniające lub destabilizujące funkcjonowania Platformy edukacyjnej lub Usług jest zabronione.
 8. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
  1. niewykonywania jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Platformy edukacyjnej Eduklik oraz od korzystania z Usług w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami, a także uciążliwy dla innych Użytkowników,
  2. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, patentów, znaków towarowych, wynalazków,
  3. niewykonywania jakichkolwiek działań naruszających prywatność, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o Usługobiorcach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i Regulamin.
 9. Zabronione jest posiadanie więcej niż jednego Konta dla tego samego Użytkownika.

Prawa i obowiązki Usługodawcy/ Operatora technicznego/ Operatora merytorycznego

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji Usług oraz sposobu działania Platformy Eduklik, w tym zaprzestania działalności, przeniesienia praw oraz podjęcia dozwolonych przez prawo czynności związanych z Eduklik.
 2. Użytkownikowi, w związku sytuacją wymienioną w ustępie pierwszym, nie przysługują żadne roszczenia względem Usługodawcy.
 3. W przypadku uznania przez Operatora technicznego, że Użytkownik działa ze szkodą dla Eduklik lub niezgodnie z Regulaminem, Operator techniczny zastrzega sobie prawo do zmodyfikowania i/lub usunięcia Konta Użytkownika.
 4. Operator merytoryczny posiada do zamieszczania kursów o tematyce naukowej oraz zakresie zdobywanych kompetencji i umiejętności. Operator merytoryczny posiada również prawo usunięcia kursów z Platformy w dowolnym momencie lub ich modyfikacji.
 5. Każdy Kurs jest określony przez Operatora merytorycznego względem: czasu trwania, rozpoczęcia i zakończenia kursu, terminów zapisów oraz kategorii tematycznej. Podstawowe informacje na temat kursów będą zamieszczane na Platformie edukacyjnej i przypisane dla danego kursu.
 6. Operator techniczny lub Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. okresowego zawieszenia świadczenia Usług z powodu przeprowadzania prac technicznych,
  2. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług w całości lub w części,
  3. wysyłania na Adres e-mail podany przez Użytkowników komunikatów prawnych, technicznych i transakcyjnych powiązanych z funkcjonowaniem Platformy edukacyjnej i/lub świadczeniem Usług,
  4. w przypadku jeżeli Użytkownik nie przestrzega zapisów Regulaminu, odmowy świadczenia Usług,
  5. modyfikacji świadczonych Usług oraz sposobu działania Platformy Eduklik bez wcześniejszych powiadomień o takim działaniu,
 7. dowolnego wybierania adresatów, a także personalizowania treści informacji dostarczanych do Użytkowników.
 8. Operator techniczny ma prawo wezwać Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości, jeżeli uzna, że dane są nieprawdziwe lub nieaktualne.
 9. Operator techniczny ma prawo wezwać Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości, jeżeli uzna, że dane są nieprawdziwe lub nieaktualne.
 10. Usługodawca, Operator techniczny oraz Operator merytoryczny nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Platformy i/ lub Usług w całości albo w części w zakresie w jakim nie ma wpływu na jakość świadczenia Usługi, np. ze względu informatycznych, działania zagranicznych serwerów, dostawców usług internetowych, itp.
 11. W razie zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta bądź Platformy, Operator techniczny zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Usługobiorcy w celu ich usunięcia.

Płatności za usługi

 1. Portal ma charakter komercyjny i prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej zarejestrowanej na terytorium kraju.
 2. Korzystanie z Usług jest może wiązać się z odpłatnością.
 3. Usługodawca zaznacza, iż korzystanie z Usług za pośrednictwem Platformy wymagać będzie połączenia z siecią internetową i wiązać się może z kosztami transmisji danych, zgodnie z obowiązującymi cenami u operatora sieci, z której korzysta Użytkownik.

Odpowiedzialność

 1. Użytkownik za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami, w szczególności podaniem nieprawdziwych informacji, naruszeniem praw autorskich lub dóbr osobistych oraz praw pokrewnych ponosi pełną odpowiedzialność.
 2. Usługodawca, Operator techniczny oraz Operator merytoryczny nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które powstały na skutek zaprzestania świadczenia Usług w całości lub części na rzecz Użytkowników. Usługodawca nie odpowiada także za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług i usunięcia Konta Użytkownika, który dopuścił się naruszenia Regulaminu.
 3. Podmioty wskazane w ustępie drugim nie ponoszą odpowiedzialności za:
  1. za treści udostępniane za pośrednictwem Eduklik przez Użytkowników w ramach Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
  2. szkody wyrządzone podmiotom trzecim lub następstwa działań, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa,
  3. zgodność z prawdą informacji zamieszczonych przez Użytkowników,
  4. utratę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) przez Użytkowników Eduklik
  5. utratę danych spowodowanych innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, w szczególności zawierających działanie osób trzecich,
  6. w nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji Konta, nieprzestrzegania przez Użytkowników warunków Regulaminu,
  7. następstwa wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie loginu lub hasła Użytkownika,
  8. nieprawidłowości u dostawców usług internetowych, a także awarie i zakłócenia w działaniu sieci internetowej, przy pomocy której Użytkownik korzysta z Platformy edukacyjnej,
  9. przerw w świadczeniu Usługi zaistniałych z przyczyn niezależnych od Operatora technicznego lub Usługodawcy.
 4. Nie ponosi odpowiedzialności Operator merytoryczny za dane przekazane w celu otrzymania potwierdzenia ukończenia kursu lub wydania certyfikatu, jeżeli Użytkownik poda je w sposób nieprawdziwy lub błędny,
 5. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, Operator merytoryczny lub Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych względem tego Użytkownika.

Prawa autorskie oraz licencje

 1. Wszystkie prawa do utworów, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1181 z późn. zm.), stanowiących element Platformy edukacyjnej Eduklik, w szczególności do całego utworu jak i jego części, w tym do elementów tekstowych, multimedialnych, graficznych, a także elementów programistycznych generujących i obsługujących Eduklik lub pozwalających na korzystanie z Usługi, są zastrzeżone odpowiednio na rzecz Usługodawcy, Operatora merytorycznego lub Operatora technicznego.
 2. Użytkownik Platformy edukacyjnej nie może sprzedawać, rozpowszechniać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu w celach komercyjnych kursów, ich części, w tym przesyłać lub udostępniać ich komukolwiek w systemach i sieciach komputerowych, teleinformatycznych lub jakichkolwiek innych.
 3. W przypadku naruszenia praw autorskich przez Użytkownika, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej lub karnej z tego tytułu.

Zabezpieczenie danych

 1. Zgromadzone przez Usługodawcę dane i informacje są zabezpieczone przed podmiotami nieuprawnionym dostępem zabezpieczeniami fizycznymi, systemowymi oraz organizacyjnymi zgodnie z obowiązującą w tym obszarze polityką bezpieczeństwa pozyskiwanych informacji i danych osobowych.
 2. Usługodawca, a także Operator techniczny oświadcza, iż zachowa należytą staranność, aby Użytkownicy posiadali odpowiedni poziom bezpieczeństwa w obszarze korzystania z Platformy edukacyjnej Eduklik. Wszystkie wydarzenia, które posiadają wpływ na bezpieczeństwo przekazu danych, informacji, w szczególności dotyczące podejrzeń udostępniania plików zawierających szkodliwe oprogramowanie oraz plików kontakt@eduklik.pl.

Ochrona danych osobowych

 1. Ochrona danych realizowana jest zgodnie z Polityką prywatności dostępną na stronie https://eduklik.pl/privacy.

Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia umowy nabycia Kursu na podstawie art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Reklamacje

 1. Na adres mailowy kontakt@eduklik.pl należy kierować zgłoszenia reklamacyjne związane z błędnym funkcjonowaniem, problemami i uwagami związanymi ze świadczonymi usługami w ramach Eduklik.
 2. Reklamacje może złożyć Użytkownik, jeżeli przewidziane niniejszym Regulaminem Usługi nie są świadczone lub są świadczone niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Zgłoszenie reklamacji można nastąpić w terminie do 14 dni licząc od dnia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
 4. Reklamacja musi zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail, okoliczności będące uzasadnieniem złożonej reklamacji oraz sprecyzowane żądania związane ze składaną reklamacją.
 5. W przypadku braków formalnych w reklamacji Usługodawca przed rozpatrzeniem zwraca się do zgłaszającego o jej uzupełnienie.
 6. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. W sprawach skomplikowanych Usługodawca może przedłużyć ten termin do 90 dni po uprzednim powiadomieniu podmiotu składającego reklamację. Podmiot składający reklamacje otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na podany przez siebie adres e-mail.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nierozpatrzenia reklamacji, jeżeli reklamacja wynika będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

Końcowe postanowienia

 1. Usługodawca posiada prawo do zmiany treści Regulaminu.
 2. Wszyscy Użytkownicy będą poinformowani o zmianach Regulaminu informacją zamieszczoną na Platformie edukacyjnej, a także informacją przesłaną na adres e-mail, który został podany w Formularzu rejestracyjnym lub informacją zamieszczoną o zmianie Regulaminu wraz z jego treścią dostępną po zalogowaniu do Konta.
 3. Użytkownik może odmówić akceptacji wprowadzanych zmian przesyłając Usługodawcy oświadczenie o braku akceptacji w formie pisemnej, mailowej na adres kontakt@eduklik.pl lub w przypadku posiadaczy Konta, poprzez zaznaczenie braku akceptacji zmian po zalogowaniu do Konta. Brak akceptacji zmian w formie oświadczenia musi być przekazany Usługodawcy do 30 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu opisanego w ustępie drugim. Jeżeli oświadczenie w terminie 30 dni nie zostanie złożone, uznaje się akceptację zmian przez Użytkownika. Oświadczenie przesłane przez Użytkownika jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy przez Użytkownika z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia, licząc od dnia otrzymania przez Usługodawcę informacji o braku akceptacji zmian.
 4. Użytkownik ponosi pełne ryzyko nieotrzymania powiadomienia o zmianie niniejszego Regulaminu z powodu nieprawdziwego, nieaktualnego, a także należącego do obcego podmiotu adresu e-mail.
 5. Powiadomienie o zmianie Regulaminu dla Użytkowników będzie zawierało listę najważniejszych zmian. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania się z nowym Regulaminem.
 6. Wszystkie spory związane z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Usługodawcy. W przypadku sporów w obszarze realizacji przez Usługodawcę Usług, przed postępowaniem sądowym należy wyczerpać drogi postępowania reklamacyjnego. W pozostałych przypadkach Usługodawca oraz Usługobiorca zobowiązują się w pierwszej kolejności dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sporów w drodze negocjacji prowadzonych przez okres 90 dni.
 7. Prawem właściwym dla całości Umowy jest prawo polskie.
 8. W kwestiach nieuregulowanych w Umowach zawartych z Usługodawcą zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 9. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 10. Regulamin obowiązuje od 07.10.2019 r.